Категории

Текущо за днес (утре) ...

: 14.03.16, Йордан Стоянов, 870 преглеждания

Project Pier – управление на проекти в Web

ProjectPier е Open-Source платформа, написана на PHP. Предназначена е за управление на задачи и проекти в малки и средно големи работни групи. Project Pier предлага интуитивен Web интерфейс за комуникация и сътрудничество между членовете на екипа при изпълнение на задачите и управление на различни проекти. В настоящия постинг са представени възможностите на продукта.
Всяка инсталация на ProjectPier има един собственик – една фирма, еднолични физически или юридически лица или организация с идеална цел. Ако собственика е фирма или организация с идеална цел т.е. структура с повече членове, в средата могат да бъдат добавени потребители в системата, които са администратори или стандартни потребители. Всички потребители се наричат членове.
Собственикът има един или повече клиенти – фирми, еднолични физически или юридически лица, както и организации с идеални цели. Възможно е да се добавят потребители в системата, които са служители на организацията клиент. Те могат да имат само права на стандартни потребители. По смисъла на гореописаното те също се наричат членове.
Видове потребители в Project Pier и техните права:

1. Собственик – има администраторски права.
2. Служител на собственика на компанията с администраторски права.
3. Служител, собственик на компанията – стандартен потребител.
4. Служител на фирмата на клиента – стандартен потребител.

Потребителите имат профил (съдържащ информацията за контакт), за вход (потребителско име и парола) и аватар (снимка). Цялата информация се съхранява в акаунта на потребителя.
Администраторите управляват работата на всички потребители и следят за изпълнението на отделните проекти. На потребителите са делигирани права за всеки конкретен проект.
Мониторингът и управлението на всички проекти се осъществява чрез:

• управление: tasks, milestones, time, define permissions
(изпълнение на задачи (tasks), изпълнение на дефинирани етапи или постигане на дадени рубежи (milestones), определено работно време (time) и дефиниране на определени права (define permissions))
• комуникация: messages, E-Mail, mass mailer , forms
(поддържане на връзка между отделните потребители на системата чрез лични съобщения (messages), електронна поща (E-Mail), използване на възможността на изпращане на масови пощенски потребители (mass mailer), както и използване на форми)
• логистика: files, wiki, links
(инструменти за осигуряване на потребителите с ресурси имащи отношение към всеки от изпълняваните проекти, а именно: upload и download на файлове, използване на wiki инструментариум – дефиниране и използване на общи категории и техни определения, създаване на каталог от връзки (links) свързани с всеки отделен проект)
• контрол: overview, tickets, calendar view
(интрументи за извършване на контрол и проследяване качественото изпълнение на проекта и съобразяване с всички позитивни или критични бележки на поръчителя на проекта)

Project Pier е среда която притежава следните по- важни предимства:

• лесен за употреба – притежава добър и интуитивен дизайн, използва концепции и идеи на Web 2.0;
• лесна за инсталация – изисква хостинг, поддържа PHP5 и MySQL;
• Open Source – Honest Public License – може да се използва за комерсиални цели без заплащането на каквито и да е било такси;
• Web based – позволява комуникация на отдалечени разстояния;
• принципи на работа – „every day work” – tasks, milestones, files and messages – изпълнението на всеки проект се осъществява от съвместните усилия на множество ангажирани потребители, изпълняващи списък от задачи за деня;
• безплатен Update – проектът се развива непрекъснато, няма ограничение за броя на проектите, клиентите, потребителите и задачите;
• Базиран на PHP и MySQL – изключително популярен инструментариум и практически неограничени възможности за самостоятелно доразвиване на средата в съответствие със собствени конкретни нужди на собственика;
• Broad community – разработва се от широка общност от хора, което гарантира качество на приложението и развиване на проекта в бъдеще;

По-долу са изброени някои от възможностите на Project Pier:

• eдновременно управление на проекти на различни клиенти;
• пълна гъвкавост по отношение на разпределението на потребителите на проекти;
• тристепеннен модел на управление на превилегийте: администратор, служител в организацията собственик и служител в организацията клиент;
• възможност за управление на правата на отделните потребители за всеки отделен проект: messages, tasks, milestones, tickets, pages (wiki), time, files;
• асоцииране на съобщения и списъци със задачи с основните етапи;
• проектите могат да бъдат част от йерархията на други проекти;
• търсене на текстове и фрази в проекти, покриващи съобщения, задачи, основни етапи и файлове;
• възможност за изпращане на поверителни съобщения, задачи, основни етапи, файлове, както и коментари, като се маркират като „частни“;
• генератор на форми (формите могат да бъдат използвани за създаване на задачи или коментари).

Системни изисквания:

• Web server с MySQL, GD и SimpleXML extensions
(За предпочитане Apache 2.0 или по-нова)
• PHP5 (PHP 5.2 или по-нова версия)
• MySQL с InnoDB Support (MySQL 4.1 или по-нова версия)

projectpier

Фиг. 1. Използване на Project Pier – управление на издателска дейност

Подобен подход на работа подпомага гъвкавото управление и оптимизира всички процеси свързани с идентифициране на очакваните ползи, планираните ресурси и загуби, управлението на всички активи и постигане на поставените цели и очаквания при запазване на етичния кодекс на структурата, като:
• елиминира старите книжни процеси и освобождава време, за анализ и размисъл;
• предоставя данни, така че да започнете да мислите незабавно;
• осигурява информация за тенденциите в развитие на процесите;
• предоставя възможност на факти и идеи бързо да изплуват до нивото на висшето ръководство от най-големите дълбочини на структурата, от потребители, притежаващи информация, свързана с тези въпроси, като е твърде вероятно те да знаят и много от отговорите.
И най-главното – всичко това се прави изключително бързо!

Добави коментар

Можете да използвате these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Не забравяйте да коментирате прочетеното или да го споделите!

20 случайни публикации